طراحی و اجرای دکوراسیون آزمایشگاه تشخیص طبی ژیورا،دکتر رضا تحریریان

گروه طراحی لارن / طراحی و اجرای دکوراسیون آزمایشگاه تشخیص طبی ژیورا،دکتر رضا تحریریان